انتقال تکنولوژی

اکتساب تکنولوژی یکی از ابعاد بحرانی یک استراتژی تکنولوژی، نوع اکتساب تکنولوژی است. بدین معنی که باید تعریف شود که توسعه تکنولوژی از کدام‌یک از روش‌های توسعه داخلی (R&D)، همکاری با سایر شرکت‌ها یا مؤسسات و یا خرید تکنولوژی انجام شود. در توسعه تکنولوژی، متغیرهای زیر بر تصمیم‌گیری در مورد…

ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری

مراحل توسعه فناوری فرایند توسعه فناوری از سه مرحله مختلف تشكیل شده است كه عبارتند از: ایده‌پردازی توسعه فناوری تجاری‌سازی امروزه تجاری‌سازی به یکی از ارکان مهم فرایند نوآوری تکنولوژیکی تبدیل گردیده است. علیرغم پذیرش موضوع تجاری‌سازی از سوی محققان، شواهد متعدد در سراسر دنیا حاکی از آن است که…

مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک

مراحل مدیریت استراتژیک فرآیند مدیریت استراتژیک دربرگیرنده سه مرحله است: 1. تدوین استراتژی‌ها 2. اجرای استراتژی‌ها 3. ارزیابی استراتژی‌ها تدوین استراتژی‌ها (Strategy Formulation) عبارتست از اینکه ابتدا ماموریت شرکت تعیین شود، شناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می‌کنند یا فرصت‌هایی را بوجود می‌آورند، شناسایی نقاط قوت و…