خدمات ما

 

MAP Group

سرفصل‌ها :
پیاده‌سازی نظام مدیریت منابع انسانیتوانمندسازی نیروی انسانی
ارزیابی عملکرد
ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری (برند / فناوری)
انتقال تکنولوژی
امکان‌سنجی و تهیه طرح توجیهی
جانمایی خط تولید
عارضه‌یابی سازمان
مشاوره و پیاده‌سازی استانداردها
تجزیه و تحلیل سیستم‌های سازمان
برنامه‌ریزی استراتژیک