ارزیابی عملکرد

ارزشیابی ‌كاركنان و مدیران تحت عناوین تعین شایستگی و ارزیابی عملكرد و نظایر این‌ها دراغلب سازمان‌ها و مؤسسات مطرح می‌باشد. ارزشیابی ابزار مؤثری درمدیریت منابع انسانی است كه با انجام صحیح و منطقی آن، ضمن آنكه سازمان‌ها با كارایی و كارآمدی به اهداف خود می‌رسند منافع كاركنان نیز تأمین ‌می‌گردد.…

آموزش نیروی انسانی

اهمیت و نقش آموزش در سازمان‌ها در دنیای در حال تغییر كنونی ضرورت آموزش در سازمان‌ها و نهادها به دلایل فراوان پذیرفته شده است. تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده است كه هر از چند گاهی مطالب و نظریه‌های جدیدی وارد میدان زندگی شود كه برای ارائه حیات به…

آزمون Cattell

آزمون 16 عامل شخصیت  Cattell ریموند برنارد کتل (Raymond Bernard Cattell) در طی سه دهه به کمک پرسش‌نامه‌ها، آزمون‌های شخصیت و مشاهده رفتار در شرایط واقعی زندگی، گسترده‌ترین مطالعه را درباره صفات شخصیت انجام داد. وی برای شناخت این صفات، از روش آماری تحلیل عاملی استفاده کرد. کتل، موضوع صفات…